Veilig werken in Veehouderijen

Risico's waarmee medewerkers geconfronteerd worden tijdens het dagelijkse werk in de veeteelt.


Nederland is de grootste vleesexporteur van de Europese Unie. In 2020 werd er voor 8,8 miljard euro aan vlees geëxporteerd. Niet verassend wanneer je bedenkt dat er in 2020 meer dan 91.000 melk- en kalfkoeien (2 jaar of ouder), 25.000 geiten, 1.900 graasdieren en 1.000 schapen werden gehouden op Nederlandse bodem. Ook wordt er pakweg 7.024.502 are gebruikt voor grasland en groenvoedergewassen om deze dieren aan het eten te houden.

Om deze dieren te verzorgen zijn er ook ieder jaar 90.775 arbeidsjaareenheden nodig. In melkveebedrijven heeft het gezin hier de grootste inbreng in (88% in 2019), denk hier voornamelijk aan meewerkende partners en (minderjarige) kinderen.

Arbeidsrisico's in veehouderijen

De agrarische sector staat in de top 5 van risicosectoren met betrekking tot arbeidsveiligheid. Bij bijna alle bedrijven in deze sector is er sprake van fysieke overbelasting.

Dit niet alleen, maar in 2020 betreurde de sector 'agrarisch en groen' 8 doden. De slachtoffers vielen allemaal in veehouderijen. In de meeste gevallen ging het hier om de ondernemer zelf, daarnaast waren twee kinderen het slachtoffer. Dit is niet ongewoon, in de laatste 20 jaar eiste de agrarische sector gemiddeld 13 doden per jaar.

Daarom is het raadzaam voor agrarisch ondernemers, en zeker veehouders, om alle beschikbare maatregelen te nemen om familieleden en andere medewerkers werkzaam in veehouderijen te beschermen. Eén van de mogelijke oplossingen zou zijn om een alarmsysteem in te zetten, zo kan je een snelle reactie garanderen wanneer er zich een ongeval voordoet. 

Waak voor onderschatting

Als boer (of agrarisch ondernemer) ben je dag in dag uit werkzaam met grote machines en groot vee, hierdoor ben je niet altijd meer bewust van de gevaren die op de loer liggen. Zelfs al hebben dieren de beste intenties, ze hoeven maar een keer te schrikken of agressief te worden om veel schade aan te kunnen richten aan hun omgeving, maar zeker ook aan hun verzorgers.

Uit een onderzoek van Stigas blijkt dat 50% van de deelnemende veehouderijen de afgelopen vijf jaar één of meer arbeidsongevallen hebben meegemaakt binnen het bedrijf. Bij 34% van deze incidenten was een koe betrokken, bij 29% een stier en bij 10% jongvee. Ook vonden 80% van de meeste ernstige incidenten vond plaats in de ligbox of in de melkstal. Andere locaties zijn in de wei, het erf, de kraamruimte en bij de melkrobot. Ook raken jaarlijks meerdere ondernemers bedwelmd door mestgassen.

Zijn er alleenwerkers in de veeteelt?

Terwijl het hier vaak om familiebedrijven en megastallen gaat, waar je verwacht dat er altijd wel iemand aanwezig is, kan bovenstaande vraag toch vaak beantwoord worden met ja. Want terwijl er vaker meerdere mensen werkzaam zijn in hetzelfde bedrijf, bevinden andere medewerkers zich vaak niet binnen het gezichtsveld of gehoorsafstand, dan zijn medewerkers in feite alleenwerkers. Mocht er zich een ongeval of medische noodsituatie voordoen, dan is er vaak niemand aanwezig op het boerenerf die hier direct op in kan springen.

Hoe kunnen veehouders hun (alleen)werknemers beschermen?

Een persoonlijke veiligheidsoplossing is een doeltreffende manier om boeren, familieleden en eventuele ingehuurde krachten te beschermen, of ze nu alleen werken of niet. De aanschaf van een oplossing hoeft geen bakken met geld te kosten, aangezien een persoonlijke veiligheidsoplossing ook aan een vaste locatie zoals een boerenbedrijf in plaats van een gebruiker gelinkt kan worden, zo kunnen meerdere personen gebruik maken van één alarmsysteem.

Voornamelijk een valdetectie-functie kan van grote waarde zijn voor werknemers die werkzaamheden verrichten op boerenbedrijven. Een Valalarm reageert op een horizontale lichaamshouding, onbeweeglijkheid of andere mechanische prikkels. Na een korte verificatieperiode schakelt het alarmsysteem 24/7 door naar onze gecertificeerde alarmcentrale, waar getrainde centralisten snel schakelen met hulpdiensten.

Ook kan de gebruiker een rood alarm activeren wanneer de gebruiker in een onveilige situatie verkeerd. Met een druk op de knop heeft de gebruiker ook hier toegang tot noodhulp. Familieleden of personeelsleden met een zwakke gezondheid of een voorgeschiedenis op medisch vlak kunnen bij deze functionaliteit baat hebben. 


Beoordelingsformulier – Hebben jouw werknemers bescherming nodig?

Download ons beoordelingsformulier nu

Vraag je je of jij, jouw familie of ingehuurde arbeidskrachten bescherming nodig hebben? Via dit formulier krijg je meer inzicht in het risiconiveau van de taken die worden uitgevoerd.

Download ons beoordelingsformulier nu!

Ondersteuningsdocument

Download ons ondersteuningsdocument nu

Download ons gratis ondersteuningsdocument nu!

Meer weten over onze persoonlijke veiligheidsoplossingen?

Vraag dan vandaag nog een demonstratie aan!

Heb je een vraag? Kom met ons in contact