Arbeidsrisico's van winterse weersomstandigheden

Het zal je vast niet zijn ontgaan, na de zomer is nu de herfst begonnen en staat de winter alweer voor de deur. De klok wordt een uur teruggezet waardoor het ’s avonds weer eerder donker wordt. De donkere dagen zijn begonnen…


Voor veel mensen zijn donkere winterdagen een tijd van warmte en gezelligheid in huis. Buiten is het echter donker en guur. Veel werknemers, waaronder alleenwerkers, voelen zich hierdoor minder veilig. Dit is niet vreemd, het is immers een tijd waarin werknemers sneller in een onplezierige en onveilige situatie terecht kunnen komen.

Verschillende banen brengen verschillende arbo risico’s met zich mee, maar slechte weersomstandigheden kunnen ongevalsrisico’s vergroten, dit helemaal wanneer werknemers buiten werkzaam zijn in de winter.

Stel je maar eens voor, je werkt alleen en je moet ’s avonds door een klein en donker steegje lopen…

Ook zijn er minder mensen op straat en kunnen weersomstandigheden verkeerssituaties negatief beïnvloeden en het risico op een ongeval vergroten. Het is natuurlijk ten alle tijden ontzettend belangrijk om jouw werknemers te beschermen, maar juist gedurende de koude en donkere winterdagen wil je dat jouw medewerkers met een veilig gevoel aan het werk gaan. In de Herfst en de Winter zijn ongevalscijfers juist het hoogst - vanuit een Arbo-technisch oogpunt is het dus belangrijk om deze risico’s en gevaren te onderkennen en in acht te nemen.

Ongevalcijfers en -percentages beïnvloed door weersomstandigheden

Wat je ook doet voor de kost, het is absoluut noodzakelijk dat je extra voorzichtig bent in deze tijd van het jaar. Als jij of jouw medewerkers regelmatig worden blootgesteld aan de elementen is het belangrijk dat je goed nadenkt over wat je kunt doen om risico’s geassocieerd met ongunstige weersomstandigheden te verminderen.

De seizoensverandering brengt een aantal fysieke- en sociale risico’s met zich mee, dit voornamelijk omtrent veranderende weersomstandigheden. Het is daarom belangrijk dat werkgevers en werknemers extra oplettend zijn en potentiële gevaren herkennen.

Uit een onderzoek van het CBS en TNO is gebleken dat de meeste ongevallen (29%) tijdens het werk gebeuren door uitglijden, struikelen of vallen, met letsel en/of lang verzuim als gevolg. Slechte weersomstandigheden in de herfst of de winter kunnen hier een rol in spelen. Denk bijvoorbeeld aan gladheid door natte bladeren, ijs, vorst of sneeuw. Ook slecht zicht door zaken zoals regen, een vroeg ondergaande zon en minder daglicht kunnen hierin meespelen. Vooral voor beroepen waarin werknemers zich regelmatig buiten of op de weg begeven is dit belangrijk om in overweging te nemen.

Autoschade in de winter

Een verhoogd ongevalsrisico leidt vaak tot hogere ongevalscijfers, daarom is het belangrijk om deze gevaren te herkennen en minimaliseren.

Gevaarherkenning is extra belangrijk voor alleenwerkers

Alleenwerken brengt verschillende risico’s met zich mee. Denk hierbij aan zowel fysieke en sociale risico’s zoals vallen, struikelen, onwel worden, iets giftigs inademen, klem zitten, onwel worden, intimidatie, agressie en geweld.

Weersomstandigheden in verband met de herfst en winter vergroten deze risico's alleen maar, terwijl alleenwerkers juist vaak niet in staat zijn een collega of manager te waarschuwen wanneer er gevaar dreigt. Daarom is het belangrijk dat de risico's die deze medewerkers lopen worden onderkend en zoveel mogelijk worden geminimaliseerd.

Hoe kan je werknemers beschermen tegen deze gevaren?

De werkgever is verantwoordelijk voor het dragen van de zorg over gezondheid en veiligheid van medewerkers onder werktijd. Als werkgever heb je namelijk een zorgplicht naar je werknemers. In het Arbeidsomstandighedenbesluit (kortweg Arbobesluit) staan concrete regels en voorschriften omtrent arbozorg, organisatie van het werk, inrichting van arbeidsplaatsen en persoonlijke beschermingsmiddelen.

Je kan als werkgever voldoen aan jouw zorgplicht door medewerkers te voorzien van informatie over risico’s en door het geven van trainingen over het omgaan met potentiële risicovolle situaties. Ook het houden van een toolboxmeeting kan dit ondersteunen en het implementeren van een arbobeleid kan tevens bijdragen aan een verbeterde veiligheidscultuur binnen het bedrijf.

Bovenstaande maatregelen dragen allen bij aan een verhoogde mate van gevaarherkenning. Hierdoor ben je er zeker van dat jij jouw verantwoordelijkheden als werkgever nakomt en zo goed mogelijk voor je personeel zorgt. Daarmee houd je zo de risico’s op ongevallen tijdens het werk zo laag mogelijk, wat op zijn beurt weer financiële en operationele voordelen kan hebben.


Persoonlijke beschermingsmiddelen

In bepaalde sectoren en beroepen zijn de bovenstaande maatregelen niet afdoende, het kan ongevalrisico’s verkleinen, maar neemt deze nooit volledig weg. Werkgevers besluiten dan vaak om persoonlijke beschermingsmiddelen in te zetten als hulpmiddel voor gezond en veilig werken. Bij persoonlijke beschermingsmiddelen wordt er vaak gedacht aan een helm, schoenen met stalen neuzen, of bijvoorbeeld werkhandschoenen – maar ook een alarmsysteem kan een persoonlijk beschermingsmiddel zijn.

Een alarmsysteem of een andere persoonlijke veiligheidsoplossing neemt het risico op gezondheidsschade niet weg, maar het verkleint de kans op blijvend letsel of dodelijke ongevallen door een snelle response te verzorgen. Onze alarmsystemen zijn ook water- en stofbestendig, dus wisselende weersomstandigheden tijdens de herfst en de winter zijn geen probleem!

SoloProtect heeft hiervoor een reeks aan onopvallend alarmsystemen ontwikkeld waar 300.000 werknemers in verschillende sectoren dagelijks gebruik van maken.

Heb je een vraag? Kom met ons in contact